Februar 2016

RADIONICA "ŽENE ZA MIR I STABILNOST U LOKALNOJ ZAJEDNICI: UNSCR 1325"

05. i 06. februara 2016. TPO Fondacija je, u okviru projekta "Ekonomska stabilnost žena kao doprinos izgradnji mira u zajednici", održala dvodnevni seminar za žene iz tri opcine Sjeverne BiH: Orašje, Domaljevac Šamac i Donji Žabari. Vecina polaznica su ucesnice programa za ekonomsko osnaživanje žena koje su pokrenule svoje male biznise ili proširuju postojece, a uz to ce dati doprinos izgradnji mira u svojoj zajednici. Dvodnevni seminar pod nazivom: ''Žene za mir i stabilnost u lokalnoj zajednici'': UNSCR 1325 imao je za cilj ohrabriti žene kroz mirovne inicijative, a pozivajuci se na UN rezoluciju 1325 o ženama, miru i sigunosti progovore o važnim pitanjima za svoje zajednice i da kroz zajednicki rad i razmjenu iznadu modele zagovaranja i promjena koje žele ostvariti. Seminar su vodile Zilka Spahic Šiljak iz TPO Fondacije i Radmila Žigic iz Lare Bijeljina. Kroz ove radionice žene su upoznate sa UN Rezolucijom 1325 oženama, miru i sigurnosti koja je usvojena 2000 godine.

Rezolucija 1325 naglašava da je važno raditi na pitanjima: a) ucešca žena na svim nivoima odlucivanja, b) rodnoj perspektivi i obucavanju u izgradnji mira, c) zaštiti i poštivanju ljudskih prava žena i ženske djece, d) uvodenju rodne perspektive u izvještaje i programe Ujedinjenih nacija. Kroz razlicite vježbe žene su mogle uciti o tome šta je potrebno za mirovni rad, ženama mirotvorkama, na koji nacin mijenjati kulturu komunikacije i kulturu dijaloga kroz uvažavanje drugog i drugacijeg, i na koncu zašto je rodna perspektiva važna i kako je integrirati u svaki segment djelovanja. Takoder, do sljedeceg susreta bi trebala biti završena registracija udruženja „Posavski cvijet“ gdje ce se svi zainteresirani/e gradani/ke moci ukljuciti i sudjelovati u aktivnostima izgradnje mira. Dvodnevna radionica je svecano završena potpisivanjem ugovora koji ce ucesnicama omoguciti ekonomsko osnaživanje, a samim tim utkati put ka miru i skladnijem suživotu.