Septembar 2016

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA PREVENCIJE I SMANJENJA
RODNO ZASNOVANOG NASILJA U ŠKOLAMA

Svjesni ozbiljnosti problema rodno zasnovanoga nasilja u školama tim TPO Fondacije Sarajevo udružio je snage s Pedagoškim zavodom Kantona Tuzla i Ministarstvom obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona i započeo realizaciju trogodišnjeg projekta prevencije i smanjenja rodno zasnovanog nasilja u školama. Tokom zajedničkog rada i planiranja, projektni partneri/ce su promišljali i definisali nekoliko strateških tačaka djelovanja u svrhu psihosocijalne podrške nastavnika/ca, učenika/ca odnosno ukupnog jačanja školskih kolektiva. Sastanci strateškog planiranja su rezultirali zajedničkim planom djelovanja i utvrđenim programskim aktivnostima koje će u periodu između mjeseca oktobra i decembra započeti realizacijom deset interaktivnih radionica iz oblasti medijske pedagogije. Ove radionice će biti realizirane na području Kantona Tuzla i Sarajevo kao i na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa timom Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju.

Riječ je o radionicama koje će osnažiti nastavnike/ce ne samo za korištenje audio-vizuelnih materijala u nastavi, već i za njihovo samostalno kreiranje. Pored navedenog, bila je ovo prilika za uspostavljanje zajedničke agende koja će biti implementirana tokom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.  S tim u vezi, predstavnici/e partnerskih organizacija, obrazovnih institucija kao i vladinog sektora su se na koncu održanih sastanaka obavezali da će u narednom trogodišnjem periodu utvrđenim planom i programom iskoristiti sve moguće i postojeće mehanizme i resurse iz vladinog i nevladinog sektora kako bi sinergijskim snagama pristupili prevenciji rodno zasnovanog nasilja u bh. školama.