Februar 2017

ETOS RODNE RAVNOPRAVNOSTI U MOSTARU


Doc. Dr. Zilka Spahić Šiljak je upoznala učesnike sa četiri osnovne znanstvene teorije razvoja roda: psihološko-analitička, teorija spcijalnog učenja, kognitivna teorija i teorija rodne sheme, a onda kroz antropologiju žene u islamu pokazala da su kroz povijest dominirale svije vrste idealiziranih kozmogonija rodnih odnosa: patrijarhalna i egalitarna. Ovisno o tome šta je ko želio upisivati u islamsku tradiciju, jedna od ove dvije kozmogonije je prevladala. 

Mr.sci. Božana Ivelić-Katava je svoje izlaganje usmjerila na biblijsku antropologiju žene na koju je uveliko utjecala grčka filozofija, a posebno Aristotelovo poimanje rađanja i razmnožavanja. Na ovaj način učesnici su mogli prepoznati kako se gradi stereotipna slika ''muške i ženske'' naravi i kako stereotipi utječu na rodnu ravnopravnost u porodici i društvu