Juni 2018

RAZUMIJEVANJEM PREMA ZDRAVIJEM ISHODU
PEDAGOZI ODRŽALI RADIONICE IZ OBLASTI POREMEĆAJA PONAŠANJA I EMOCIJA KOD UČENIKA I ADOLESCENATA ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH PARTNERSKIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO


Saradnja sa deset osnovnih škola Kantona Sarajevo na projektu "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u školi" je nastavljena nakon realizovanih seminara za pedagoge i psihologe ovih škola iz oblasti poremećaja ponašanja i emocija kod djece i adolescenata u organizaciji TPO Fondacije u mjesecu maju. Nakon uspješno realizovanog seminara, pedagozi osnovnih škola su preuzeli ulogu moderatora te su za svoje školske kolektive pripremili radionice na istoimenu temu te time dali priliku da se o ovoj oblasti razgovara sa nastavnicima u cilju postizanja dodatne edukacije ali i vještina u detekciji poremećaja kao i primjenjivanju adekvatnih metoda rada sa djecom i roditeljima. Radionice su realizovane u periodu od sredine maja do kraja juna 2018. godine.
U drugoj programskoj godini trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" kojeg TPO Fondacije uspješno realizuje u saradnji s kantonalnim ministarstvima obrazovanja HNK, KS i SBK, jasni ciljevi se prikazuju kroz ostvarivanje većeg povjerenja između škole i roditelja, odgovornosti i jasno preciziranih uloga svih aktera u izgradnji zdrave ličnosti djeteta.
Kroz trokut saradnje između škole, roditelja i učenika, važno je razgovarati i razumijevati različite kratkoročne i dugoročne poremećaje u ponašanju kod djece i adolescenata radi efikasnijeg i zdravijeg ishoda za dijete, porodicu ali i školsku zajednicu.

Svjesni činjenice da se u školama nastavnici suočavaju s problemima različitih oblika poremećaja ponašanja kod učenika, TPO Fondacija je organizovala seminare za pedagoge a zatim edukacije i za nastavnike i roditelje na ovu temu. Nastavnici su zaključili da ovakve edukacije doprinose boljoj saradnji između roditelja djece s poteškoćama u ponašanju i nastavnika, jer povjerenje, razgovor i vještine doprinose zdravijem razvoju školske zajednici. Osnovne škole u kojima su realizovani edukativni programi su: OŠ Edhem Mulabdić, OŠ Zaim Kolar, OŠ Zahid Baručija, OŠ 9.maj Pazarić, OŠ Malta, OŠ Aleksa Šantić, Deveta osnovna škola, OŠ Srednje i OŠ Džemaludin Čaušević.