Septembar 2018

UČEŠĆE NA KONFERENCIJI OSCE-A U VARŠAVI


Profesorica Zilka Spahić Šiljak je ispred TPO Fondacije 13.09.2018. godine učestvovala na konferenciji OSCE-a, Agenda za primjenu ljudske dimenzije sigurnosti u 2018. U okviru Panela: ''Tolerancija, nediskriminacija, uključujući i anti-semitizam, netoleranciju i diskriminaciju na temelju religije ili uvjerenja protiv kršćana, muslimana i članova drugih religijskih zajednica'', prof. Spahić Šiljak je govorila o primjeni koncepta ''relacionog dijalogizma'' koji podrazumijeva prevazilaženje sekularnog i religijskog dualizma.

Relacioni dijalogizam je okvir koji otvara mogućnosti za razumijevanje religije i politike ne kao dvije potpuno odvojene sfere života, već kao dvije sfere koje se konstantno mijenjaju, pomjeraju i utječu jedna na drugu.

Tekst obraćanja prof. Spahić Šiljak je dostupan ovdje: https://www.osce.org/odihr/394229?download=true