Decembar 2018

#AGAINNEVERAGAIN RADIONICE
''DA LI ME SLUŠAŠ?'' U MOSTARU


Projekat Again Never Again - Podučavanje o prenosu traume i sjećanja kroz iskustveno učenje (Europe for Citizens Program Evropske komisije) ima za cilj razviti multidisciplinarni pristup transgeneracijskom prenosu traume i njenom negativnom utjecaju na budućnost Evrope. TPO fondacija kao aktivni član konzorcijuma projekta implementirala je interaktivnu radionicu sa nastavnicima i pedagozima sa područja Mostara s ciljem stimuliranja njihovog aktivnog učešća u ranom prepoznavanju transgeneracijskog prenosa traume kao i netolerancije kao faktora koji mogu onemogućiti nastavni proces. Radionica pod nazivom "Da li me slušaš? Transgeneracijski prenos traume i sjećanja: empatija i iskustveno učenje kao izazovi nastavnog procesa", imala je za cilj osnažiti nastavnike i pedagoge iz osnovnih škola sa područja Mostara da uoče dosadašnje probleme sa kojima se susreću u školi i nastavnom procesu a koji su posljedica prenosa traumatskih sjećanja, stereotipa i predrasuda, te načina na koje trebaju u takvim situacijama postupati.
Radionicu je provela Alma Jeftić, doktorantica psihologije sa Univerziteta u Beogradu i istraživačica na Univerzitetu u Gracu. Tokom radionice naglasak je bio na razvoju aktivnog slušanja i empatije, kao i pružanju dodatnih vještina nastavnicima i pedagozima i psiholozima koje bi kasnije mogli primjenjivati u svom radu.

Naglasak je bio na vještinama poput iskustvenog učenja koje podrazumijeva praktični rad, uvođenje interaktivnih igara, radionica i debata u nastavnih proces kao i posjetu muzejima i bibliotekama i slično.
Kratkoročni cilj je da se osnaži grupa od ukupno 40 nastavnika i pedagoga/psihologa iz Mostara, koja će početi primjenjivati metode i tehnike iskustvenog učenja u svom radu. Dugoročno cilj je da nastavnici navedene tehnike i metode dalje usavršavju i prenose ne samo svojim učenicima, nego i kolegama nastavnicima i pedagozima/psiholozima, koji će ih nastaviti usvajati i primjenjivati. Također, cilj je odmaći se od uobičajene, u učionicu zatvorene nastave i otvoriti vrata novim metodama i tehnikama, poput simuliranja pravih problema i pronalaska kreativnih rješanja za iste, analizu različitih iskustava kroz umjetnost i historiju, ohrabrivanje studenta da koriste različite metode pri pripremi zadataka (film, drama, ples, crtež, poezija i slično). 
Isti projekat se realizira u osam evropskih zemalja čiji će predstavnici predstaviti aktivnosti provedene u svojim zemljama tokom međunarodnog simpozija na Univerzitetu Turku u Finskoj krajem maja 2019. godine, kada će se zvanično "otvoriti" online platforma za iskustveno učenje sa različitim primjerima, prijedlozima i paketima vježbi i primjera dostupnih svim nastavnicima širom svijeta.