Mart 2019

SEDMI PANEL DISKUSIJA FER DISKURSA:
"KOJEG JE RODA BOG?"


Inicijativa "Fer Diskursi" otvorila je sedmom panel diskusijom 13.3.2019. prostor interdisciplinarne rasprave o temi "Kojeg je roda Bog?", a povodom koje je uvodničarka bila magistrica historije Aynura Akbaş, koja se nedavno vratila u BiH nakon uspješno obranjenog znanstvenog rada u Londonu iz tematskog korpusa transformacije ženskih muslimanskih identiteta i uloge konflikta u tom procesu. Temi "Kojeg je roda Bog?" pristupila je poliperspektivno, naglasivši kako zapadna kultura ima dugu tradiciju govora i misli o Bogu kroz prizmu muškog roda. Istaknuto je da feminističke znanstvenice i znanstvenici u oblasti teologije tvrde da koncept Boga, antropomorfiziran kroz upotrebu muškog roda i simboliku oca, utječe na opći položaj žena u društvu u odnosu na muškarce. 

Feministički pristup, prema riječima Aynure Akbaş, zasniva se na kritici androcentrične prirode predstave koncepta Boga u Zapadnoj kulturi. Feministički argument drži da bilo kakva predstava o Bogu koja je normirana na muškom identitetu afirmira i ističe muški rod kao bliži i sličniji onome što je božansko. Shodno tome, kako je naglasila, žene koje prihvate antropomorfnu predstavu o Bogu kao Bogu muškog roda mogu internalizirati vlastiti rodni identitet kao inferioran i na taj način vlastiti identitet percipirati kao nekompatibilan sa onim što je Bog. Ipak, pažljivom analizom i deantropomorfnom rekonstrukcijom predstave o Bogu, može se promovirati jednakost i dostojanstvo svih ljudi.