Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET U BIHAĆU


Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 25. novembra, na Univerzitetu u Bihaću su dana 17.11.2021. godine realizirane tri radionice u okviru kampanje "16 dana aktivizma". Tom prilikom su problematizirane teme poput:

Segregacija zanimanja na osnovu spola, koju je vodila doc. dr. sc. Jasmina Bešlagić, a u okviru koje se govorilo o pojavi podjele poslova na muške i ženske te da žene u liniji profesionalnog napredovanja veoma često nailaze na (ne)vidljiva ograničenja. Tom prilikom se govorilo i o uzrocima ovih pojava, načinima prevencije i eliminacije te su prikazani i određeni statistički pokazatelji;

Načini ostvarivanja pravne zaštite žena u pravnom poretku Bosne i Hercegovine koju je vodio van. prof. dr. sc. Albin Muslić, a tematizirala je pitanje mehanizama zaštite žena u slučajevima diskriminacije i mobbinga, pri čemu je poseban akcenat stavljen na mogućnost pokretanja postupaka za naknadu nematerijalne štete koja je veoma često posljedica diskriminatornih i mobinških postupanja i ponašanja prema ženama;

Implementacija Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini, koju je vodio doc. dr. sc. Nikola Findrik, a na kojoj se govorilo o oblicima rodno zasnovanog nasilja, tretmanu nasilja u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, te implementaciji Istanbulske konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini.

Učešće u radionicama su uzeli studenti različitih fakulteta, ciklusa i godina studija Univerziteta u Bihaću, te su tokom izvođenja radionica uzeli i aktivno učešće putem diskusije i komentara.

Navedene aktivnosti su dio Projekta UNIGEM (Universityand gender mainstreaming) kojeg realizira Univerzitet u Bihaću u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva i partnerskim univerzitetima iz Bosne i Hercegovine i regije.