Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – RODNI ASPEKT U ISTRAŽIVANJU (UNIVERZITET NOVI SAD)


Treću radionicu NA Univerzitetu u Novom Sadu je održala doc. dr. Karolina Lendak-Kabok 19.11.2021. godine, pod naslovom Rodni aspekt u istraživanju. Predavanje je bilo namenjeno studentima koji još nisu upoznati sa pitanjima rodnih razlika u istraživanju i nauci. Isto se sajstojalo iz tri dijela: uvođenje pojma roda, intersekcionalnost kao teorija i metoda istraživanja i značaj roda u istraživanju. U prvom dijelu studenti/ce su se upoznale sa različitim definicijama roda, sa naglaskom na definiciji roda Evropske komisije. U drugom dijelu upoznali su se sa konceptom intersekcionalnosti i značajom ove teorije u rodnim studijama i istraživanjima.

U trećem dijelu predstavljen je rod u istraživanju, i važnost uključivanja koncepta roda kao analitičke kategorije. Pored toga, naglasak je bio i na tome, kako rod može da pomogne u unapređenju naših naučnih saznanja. Tema roda u istraživanju je također uvela i pojam rodne pristrasnosti, a objašnjen je i koncept strukturne promjene u institucijama kada je reč o postizanju rodne ravnopravnosti.

Predavanje je bilo koncipirano tako, da pruži uvodno i osnovno znanje o rodnim pitanjima u istraživanju i kako bi se razvilo interesovanje za uključivanje roda kao analitičke kategorije kako bi rod u istraživanju dobio mjesto u inovacijama, novim proizvodima kao i doprinio rezultatima istraživanja koji su relevantni različitim grupama u društvu.