Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA - LJUDSKA PRAVA, RODNA RAVNOPRAVNOST I GRAĐANSKI AKTIVIZAM (UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU)


Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u okviru projekta „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju, organizovali su za studente/studentice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru radionice “Ljudska prava, rodna ravnopravnost i građanski aktivizam” u petak, 26.11.2021. godine od 10:15 do 13:00 sati u Informatičkoj sali na Ekonomskom fakuletu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Fokus radionaca je edukacija i diskusija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, stereotipima i predrasudama, rodno osjetljivom jeziku, rodnoj dimenziji u društvu, istraživanjima i visokom obrazovanju, rodno zasnovanom nasilju, te informisanje i animiranje studenata/studentica za osmišljavanje i podnošenje studentskih projektnih inicijativa za dobivanje podrške kroz UNIGEM projekat u okviru “16 dana aktivizma”.

Predavanja i radionice su održali van. prof. dr. Rebeka Kotlo, van. prof. dr. Veldin Ovčina i van. prof. dr. Edina Špago – Ćumurija, uz učešće, diskusiju i aktivan angažman studenata i studentica Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, te saradnju sa Unijom studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.