Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (3)


Treću po redu radionicu u okviru projekta UNIversity Gender and Mainstreaming, a u susret kampanji 16 dana aktivizma, održala je dr. Nikoleta Đukanović, 19.11.2021. godine na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

Učesnici radionice bili su studenti/ce Humanističkih stuidja, Filološkog fakulteta, Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Fakulteta za kulturu i turizam, Međunarodnog hotelijerstva i menadžmenta VATEL.

Na radionici su studenti dogovorili realizaciju četiri grupe aktivnosti, i to:

Osmišljavanje poruka zašto je kampanja važna i izrada tematskih vizuala sa osmišljenim porukama, kao i distribucija vizuala na društvenim mrežama tokom trajanja kampanje;

Snimanje video izjava studenata koji bi u izjavama poručili zašto je važno: dostići rodnu ravnopravnost, omogućiti jednakost, nediskriminaciju i toleranciju, boriti se za sankcionisanje svakog vida nasilja i sl.

Posjeta stejkholdera i mini istraživački tim na terenu kako bi se prikupili podaci o rodno zasnovanom nasilju nad ženama u Crnoj Gori (posjeta UNDP-u, Ministarstvu pravde i ljudskih prava, Sigurnoj ženskoj kući, NVO aktivistima/kinjama i sl). Prikupljeni podaci bi bili pretočeni u visual ili infografik i distribuirani studentima posredstvom društvenih mreža;

Sprovođenje video ankete među studentima o rodnoj ravnopravnosti; Materijal bi bio izmontiran i objavljen na društvenim mrežama.