Dec 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTU NA UNIVERZITETU BANJA LUKA


U okviru projekta UNIGEM (University and gender mainstreaming) studenti/ce Univerziteta u Banja Luci su obilježili kampanju ,,16 dana aktivizma“. Aktivnosti su uključivale održavanje debate, radionice i javne debate na teme: „Rodne ravnopravnosti“ i „Nasilja nad ženama“. Aktivnosti su uključivale učešće: studenata/ica i saradnika/ca banjalučkog Univerziteta, učenika/ca srednjih škola, članova/ica Crvenog krsta Banja Luka i stručnih saradnika/ca institucije Ombudsmena BiH. Glavni cilj aktivnosti bio je detaljnije upoznavanje javnosti sa problemima „rodne ravnopravnosti“ i „nasilja nad ženama“ kroz debatne aktivnosti.

Aktivnost debata na temu „Mediji doprinose većoj zastupljenosti rodne ravnopravnosti“, i diskusija nakon debate sa publikom održana je u sudnici Pravnog fakulteta u Banjaluci. Moderator je bio Marko Romić. Učesnici debate su bili članovi DK Alkibijad, dok su u publici bili: članovi/ce Crvenog krsta Banja Luka, učenici/e i profesori/ce banjalučke Gimnazije, članovi/ice Debatnog kluba Gorgije Banja Luka, kao i studenti/ce banjalučkog Univerziteta.

Aktivnost radionica na teme „Nasilja nad ženama“ i „Rodne ravnopravnosti je održana na Pravnom fakultetu u Banjaluci. Moderatorica je bila Anita Granolić. Predavači/ce su bili/e: Jelena Simović- stručna saradnica u instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH, i Maja Savković- predsjednica Unije studenata socijalnog rada. Publiku su činili: stažisti u instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH, studenti/ce banjalučkog Univerziteta i članovi/ce DK Alkibijad.

Aktivnost javna debata na temu „Nasilje nad ženama treba strože kažnjavati“ održana je na Pravnom fakultetu u Banjaluci. Moderatorica je bila Tijana Stojičić. Učesnici/e su bili: članovi/ce Crvenog krsta Banja Luka, studenti/ce banjalučkog Univerziteta, studenti/ce Pravnog fakulteta u Gracu, te članovi/ce DK Alkibijad.

Realizacijom projektnih aktivnosti je ostvareno učešće 67 mladih ljudi na aktivnostima, educirano 67 mladih ljudi o nasilju nad ženama i njegovoj prevenciji, otvaranje diskusija o ravnopravnosti žena u društvu, veće angažovanje studenata/ica na realizaciji projekata, uspostavljanje kvalitetnije saradnje institucija i visokoškolskih ustanova, objavljivanje informacija o projektu putem medijskih kanala.