ARHIVA 6

Oktobar 2010

POČINJE KAMPANJA "TESTIRAJ SE NA DIJALOG!"

Federalni ParlamentTPO Fondacija Sarajevo u saradnji sa Medica Zenica u oktobru/listopadu 2010. godine pokreće kampanju po nazivom ''Testiraj se na dijalog!'' Ova kampanja je proizašla iz aktivnosti projekta ''Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žene u izgradnji mira i pomirenja'' kojeg podržava UNIFEM.
Kampanja će obuhvatiti 15 učesnika/ca koji su pohađali trening u 2010.godini te 13 učesnika/ca koji su pohađali trening u 2009.godini. Svi učesnici/ce su predstavnici/ce nevladinih organizacija iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara, Banje Luke, Velike Kladuše, Srebrenika, Maglaja, Bihaća, Bosanskog Petrovca, Gradiške, Bijeljine, Višegrada i Sanskog Mosta. U okviru kampanje na više lokacija biće organizirana zajednički kružoci pripadnika i pripadnica različitih etničkih i religijskih tradicija s ciljem podizanja svijesti o poštovanju i uvažavanju različitosti.
NAŠA PORUKA JE: ''Testirajmo se svi na dijalog'', da vidimo koliko smo doista spremni prihvatiti drugoga i drugačijeg, i koliko smo spremni da u takvim susretima istinski učimo, rastemo i djelujemo na opću korist.

Septembar 2010

TRENING-SEMINAR ''Dijalogom protiv nasilja: rodno utemeljeno nasilje i multireligijski dijalog''

Federalni ParlamentTranskulturna psihosocijalna obrazovna (TPO) Fondacija u saradnji sa Medicom Zenica organizirala je trening "Dijalogom protiv nasilja: rodno utemeljeno nasilje i multireligijski dijalog" u periodu od 20. do 29. septembra/rujna 2010. godine na Vlašiću kod Travnika.
Tokom desetodnevnog treninga, 15 učesnika/učesnica različitih etničkih i vjerskih pripadnosti iz Bosne i Hercegovine educirano je iz 5 različitih oblasti:  dostojanstvo žene, rodna ravnopravnost u porodici, rodno zasnovano nasilje, uloga žene u izgradnji mira i pomirenja. Ovaj trening je dio projekta ''Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žene u intereligijskom dijalogu''. Opći cilj projekta je povećati svijest lokalnih zajednica o ženskim ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na rodno utemeljeno nasilje i interreligijski dijalog, te da se kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i religijskih organizacija i grupa promovira i zagovara zaštita ženskih ljudskih prava.
Projekat je podržan od strane UNIFEM-a. Okvir za Trening paket je CEDAW i UN Rezolucija 1325.

>> VIŠE..

Juli 2010

PODIZANJE SVIJESTI O PITANJIMA RODNO UTEMELJNOG NASILJA I ULOGE ŽENA U INTERRELIGIJSKOM DIJALOGU

TPO Fondacija u saradnji sa Medicom Zenica pokrenula je projekat: ''PODIZANJE SVIJESTI O PITANJIMA RODNO UTEMELJNOG NASILJA I ULOGE ŽENA U INTERRELIGIJSKOM DIJALOGU'' koji će biti proveden u periodu of Jula 2010 do Februra 2011. godine.
Opći cilj projekta je povećati svjesnost lokalnih zajednica o ženskim ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na rodno utemeljeno nasilje i interreligijski dijalog, te da se kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i religijskih organizacija i grupa promoira i zagovara zaštita  ženskih ljudskih prava.

Juni 2010

U okviru projekta "101 razlog zašto glasati za Ženu" PROGLAŠENA NAJBOLJA IZJAVA

Federalni Parlament
U Media centru Sarajevo 21. juna 2010. godine promoviran je 101 razlog zašto glasati za žene i proglašena najbolja izjava za koju su slušatelji/ce radija Stari grad glasali  od 27. 06. do 27. 05. 2010 godine.
Izjava sportskog novinara Marijana Mijajlovića je odabrana kao najbolja.
Posebno je naglašena važnost edukacija koje se odvijaju u 36 gradova i 105 ruralnih sredina s ciljem podsticanja žena da izađu na izbore i da podrže žene.

>> VIŠE..

Juni 2010

LJETNI KAMP "POSJETI SVOGA DRUGA"

Federalni ParlamentU okviru Projekta “SOCIJALNA INKLUZIJA ŽENA POVRATNICA U BIH”, TPO Fondacija u saradnji sa partnerskim organizacijama: Krajiška suza, S. Most, UG Grahovo, i Lara Bijeljina organizirala je 2010 ljetni kamp “Posjeti svoga druga” za djecu povratnica iz ovih gradova. Većina djece je živjela u porodicama da jednim roditeljem jer su im očevi ubijeni tokom rata. Kamp je organiziran u selu Čaplje kod S. Mosta i ugostio je 30 djece iz tri grada različitih etničkih i religiskih identiteta. Program su vodili lokalni nastavnci i TPO tim a djeca sui mala jednu radionicu i sportske aktivnosti svaki dan kao i sesiju pričanja priča. Posjetili su također sve religijske bogomolje u S. Mostu u Prijedoru.

Juni 2010

U okviru projekta "SOCIJALNA INKLUZIJA ŽENA POVRATNICA U BIH"
RADIONICE: MIR I POMIRENJE

Federalni ParlamentTPO Fondacija u saradnji sa partnerskim organizacijama Lara Bijeljina, Medica Zenica, Udružene žene Banja Luka, Krajiška suza Sanski Most, Centar za mir Sanski Most i Forum žena Bratunac, održala je radionice na temu "Mir i pomirenje" u okviru projekta "SOCIJALNA INKLUZIJA ŽENA POVRATNICA U BIH". Cilj projekta je osnažiti žene povratnice u oblasti zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, ali i kreirati i povoljnije društveno okruženje za održivi povratak. TPO Fondacija je uradila procjenu stanja na terenu, koja je pokazala potrebu za različitim vidovima edukacije i treninga.>> VIŠE..

Maj 2010

U OKVIRU PROJEKTA "101 RAZLOG ZAŠTO GLASATI ZA ŽENU" - ODRŽANE
TRI EDUKATIVNE RADIONICE

Federalni Parlament
U okviru projekta 101 razlog zašto glasati za ženu, TPO fondacija je u maju mjeseca održala tri edukativne radionice o aktivnom građanstvu i ženskim ljudskim pravima.
Ono što je zajedničko za sve tri radionice jeste uspjeh u osvještavanju žena po pitanju odgovornosti za glasanje, a samim tim i političko angažovanje.

>> VIŠE..

April 2010

Promovisan zvaniČni poČetak projekta
"OsnaŽivanje uloge Žena - 101 razlog zaŠto glasati za Ženu"

Federalni ParlamentU Sarajevu, 15 aprila 2010 je promovisan zvanični početak projekta "Osnaživanje uloge žena - 101 razlog zašto glasati za Ženu". Projekat će se implementiratiu 36 bosanskohercegovačkih gradova i 105 ruralnih područja, gdje će se građani/građanke educirati i animirati da na predstojećim izborima glasaju za žene (projekat ne zagovara niti jednu stranku), da promisle o snazi svojih glasova koje mogu koristiti u iniciranju promjena, povećanju uticaja i broja glasova žena u političkom životu u BiH. Također će se u sklopu projekta prikupiti 101 izjava poznatih ličnosti iz Bosne i Hercegovine kao odgovor na samo 1. pitanje koje još od prvih demokratskih izbora čeka odgovor: ZAŠTO GLASATI ZA ŽENU?

Od aprila do oktobra 2010 godine, u 36 gradova i 105 mijesta - traži se odgovor na pitanje zašto glasati za ženu?
13 organizacija iz 11 gradova - traži odgovor koji će promijeniti svijest o položaju žene u BiH!


>> VIŠE..

Mart 2010

INFO O PROJEKTU 101 RAZLOG ZAŠTO GLASATI ZA ŽENU

Federalni ParlamentTPO Fondacija u saradnji sa INFOHOUSE, Fondacijom CURE i 10 NVO-a iz BiH implementira projekat 101 razlog zašto glasati za ženu u 36 gradova i 105 ruralnih sredina u BiH. Projekat se realizira uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Heinrich Böll i Friedrich-Ebert-Stiftung.
Jedan od ciljeva projekta je da se bosanskohercegovačkoj javnosti pokaže koje su prednosti uključenja žena u politički život ali i posljedice njihovog isključenja iz donošenja odluka po društvo, ali i po same žene.
Sredinom marta su započele pripreme za projekat, a 15. aprila će biti održana prva press konferencija na kojoj će javnosti biti predstavljen plan aktivnosti u narednih 7 mjeseci kampanje i edukacije žena.
Iako bosanskohercegovački ustavno-pravni okvir garantira jednaka prava ženama i muškarcima, u praksi su žene zatupljene sa 17% u političkom životu.
>> VIŠE..

Decembar 2009

Knjiga MonoteistiČko troglasje je promovirana i u Sarajevu

Federalni ParlamentKnjiga Monoteističko troglasje je promovirana i u Sarajevu 17. 12. 2009. godine u okviru tribine Religijsko obrazovanje u državnim školama. Na tribini su govorili recenzenti: Akademik, prof. dr. Ivan Cvitković, Prof. dr. Mato Zovkić, Prof. dr. Ivan Šarcević, Eli Tauber, Dr. Zilka Spahić-Šiljak i Doc.dr. Dino Abazović. Moderator tribine je bio prof. Marko Oršolić
Istaknuto je da ova knjiga može koristiti kao udžbenik za nekonfesionalno religijsko obrazovanje, ali i kao dodatak udžbenicima vjeronauke i tako pomoći nastavnicima da se što bolje senzibiliziraju za govor o drugome i drugoj religijskoj tradiciji.
>> PDF

Decembar 2009

Promocija knjige "I vjernice i graĐanke"

U Sarajevu je 08. 12. 2009. godine održana promocija knjige I vjernice i građanke i Uputstva za trening: Modifikacija kulturnih običaja i praksi žena i muškaraca u BiH u organizaciji TPO Fondacije i CIPS-a Univerziteta u Sarajevu.
Ove dvije publikacije su rezultat projekta koji je TPO Fondacija provodila tokom 2008/2009. godine s ciljem promocije ženskih ljudskih prava, a posebno člana 5 CEDAW konvencije i UN Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti. Urednice/autorice knjige I vjernice i građanke su Dr. Zilka Spahić-Šiljak i Dr. Rebeka Jadranka Anić.
Autorice Uputstva za trening: Modifikacija kulturnih običaja i praksi žena i muškaraca u BiH su Dr. Zilka Spahić-Šiljak i Marija Grujić.
>> VIŠE..

Decembar 2009

Promocija knjige "MonoteistiČko troglasje"

Federalni ParlamentKao dio aktivnosti  u oblasti reforme obrazovanja BiH,  TPO Fondacija se uključila u projekat interreligijskog obrazovanja u BiH kao suizdavač knjige: Monoteističko troglasje - uvod u judaizam, kršćanstvo i islam, koja je promovirana u Brčkom 05. 12. 2009. godine u organizaciji IMIC Centra Zajedno.
Izdavač je RABIC Sarajevo, a suizdavači u ovom projektu su još i IMIC Zajedno Sarajevo i CIPS Univerziteta Sarajevo.
Urednici i autori knjige su: Dr. Zilka Spahić-Šiljak i Dr. Dino Abazović, a saradnici sa autorskim tekstovima su: Prof. dr. Zorica Kuburić, mr. sci. Ivo Marković i Alen Kristić.
>> VIŠE..

Novembar 2009

Trening iz komunikacijskih vjeŠtina i Trening iz psihosocijalne podrŠke za partnerske organizacije na terenu

Federalni ParlamentTPO i HealthNet International u Bosni i Hercegovini su razvili protokol za intervjuisanje povratnika u svrhu istraživanja stepena njihove socijalne inkluzije. Proveden je trening iz komunikacijskih vještina za osoblje partnerskih nevladinih organizacija kako bi bili u mogućnosti da adekvatno provedu prikupljanje podataka u komunikaciji s ciljnom populacijom povratnica.
Za partnerske organizacije na terenu je razvijen originalni trening paket na temu psihosocijalne podrške. Trening je koncipiran s ciljem izgradnje kapaciteta partnerskih nevladinih organizacija, odnosno njihovo osnaživanje za rad sa povratničkom populacijom. >> VIŠE...

Kozarac 23. Oktobar 2009

Metodologija rodno osjetljivog istraŽivanja i analize

Federalni ParlamentTPO Fondacija je u saradnji sa UŽ Srcem do mira, te NVO Centar za mir i Krajiška suza iz Sanskog Mosta 23. 10. 2009. godine održala Trening o metodologiji rodno osjetljivog istraživanja i analize. Cilj Treninga je upoznati se sa osnovnim konceptima rodno osjetljive analize i izvedbe istraživanja kako bi se umanjili rodni stereotipi koji utiču na razmišljanja i postupke pojedinaca/ki i grupa.
Namjera je osposobiti učesnike/ce sa osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za uspješno integriranje rodne perpsektive u njihovom radu, a posebno u pripremi i promociji politika i strategija djelovanja u oblasti ekonomskih prava žena.
Centar za mir, Krajiška suza i Srcem do mira su partnerske organizacije u projektu Socijalna inkluzija žena povratnica koji TPO Fondacija implementira na prostoru Bijeljine, Sanskog Mosta i Prijedora, te je ovaj trening implementiran u svrhu izgradnje kapaciteta za rodno osjetljiva istraživanja.
S obzirom da članice navedenih organizacije nisu do sada imale ovakvu vrstu edukacije, dogovoreno je da se Trening nastavi i sljedeće godine, kako bi se unaprijedili njihovi kapaciteti u ovoj oblasti.

Bijeljina 20. oktobar 2009

Metodologija rodno osjetljivog istraŽivanja i analize

Federalni ParlamentTPO Fondacija je u saradnji sa NVO Lara-Bijeljina 20. 10. 2009. godine održala Trening o metodologiji rodno osjetljivog istraživanja i analize. Cilj Treninga je upoznati se sa osnovnim konceptima rodno osjetljive analize i izvedbe istraživanja kako bi se umanjili rodni stereotipi koji utiču na razmišljanja i postupke pojedinaca/ki i grupa. Namjera je osposobiti učesnike/ce sa osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za uspješno integriranje rodne perpsektive u njihovom radu, a posebno u pripremi i promociji politika i strategija djelovanja u oblasti ekonomskih prava žena. Lara-Bijeljina je jedna od partnerskih organizacija u projektu Socijalna inkluzija žena povratnica koji TPO Fondacija implementira na prostoru Bijeljine, Sanskog Mosta i Prijedora, te je ovaj trening implementiran u svrhu izgradnje kapaciteta za rodno osjetljiva istraživanja. Neke članice Lare-Bijeljina su već radile rodno osjetljive analize u oblasti budžetiranja, pa je ovaj trening pomogao da se dopune postojeća znanja i vještine i prenesu nova koja će biti potrebna u sljedećim koracima implementacije Projekta.

Sarajevo 26. do 30. juna 2009

DRUGI DIO TRENING-SEMINARA: Modifikacija socio-kulturnih
obrazaca ponaŠanja Žena i muŠkaraca u BiH


U periodu od 26. do 30. juna 2009. godine TPO Fondacija je započela drugi dio Trening-seminara: Modifikacija društvenih i kulturnih obrazaca ponašanja muškaraca i žena u Bosni i Hercegovini. Ovaj dio Trening seminara je bio posvecen učešću žena u javnom životu i izgradnji mira i dijaloga sa posebnim naglaskom na Rezoluciju UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti.
Trening-seminar je uspješno okončan, a završne radove polaznice će predati na ocjenjivanje do 15. 08. 2009. godine, da bi se mogao završiti proces ocjenjivanja i priprema Diploma.

>> VIŠE...

Sarajevo 01. do 08. juna 2009

PRVI DIO TRENING-SEMINARA: Modifikacija socio-kulturnih
obrazaca ponaŠanja Žena i muŠkaraca u BiH

TPO Fondacija uz podršku UNIFEM-a  priprema i organizira Trening za predstavnike/ce nevladinih organizacija u BiH  na temu: ''Modifikacija socio-kulturnih obrazaca ponašanja žena i muškaraca u BiH'' Razlog pokretanja ovakve vrste aktivnosti je nastojanje da se: - doprinose implementaciji člana 5. CEDAW konvencije - i Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti. TPO Fondacija je stoga odlučila angažirati stručnjakinje iz oblasti religije, roda i ljudskih prava (Dr. Milica Bakic-Hayden, Dr. Zilka Spahic-Siljak, Dr. Rebeka Anic, mr.sci. Ivana Draco, mr. sci. Jasmina Causevic, Marija Grujic)  i pripremiti pilot Trening paket kojim će obuhvatiti predstavnike/ce nevladinih organizacija koji žele zajedno raditi na eliminaranju diskriminatornih praksi i običaja i unapređenju statusa žena u BiH društvu. Prvi dio Treninga je održan od 01. do 08. juna 2009. godine u Sarajevu, a drugi dio je planiran od 26. do 30. juna 2009., takodžer u Sarajevu. Projekat će biti okončan završnim okruglim stolom krajem septembra 2009. godine na kojem će biti predstavljeni Uputsvo za Trenig paket i Knjiga tekstova autorica ovog Treniga.
>> VIŠE...

Zenica 14.Novembar .2008.

Projekat demokratizacije kroz reformu obrazovanja

Fondacija TPO - Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija iz Sarajeva, Univerziteti u Zenici i Banjoj Luci okončali su dvogodišnji projekat demokratizacije kroz reformu obrazovanja, kojeg su podržale ambasade SAD, Norveške i Švicarske. Transkulturna psihosocijalna, obrazovna fondacija (TPO) Sarajevo u saradnji sa Univerzitetom u Zenici i Univerzitetom u Banja Luci pokrenula je projekat "Demokratizacija kroz reformu obrazovanja - Izučavanje Religije na univerzitetima u BiH".
U skolpu Projekta u Zenici je održana promocija kurikuluma i priručnika za izučavanje religije na univerzitetima u BiH.
>> VIŠE...